เกี่ยวกับเรา / About Us
โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโม  39/2 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง  อ.เมือง นครราชสีมา 30000  โทรศัพท์/โทรสาร 044-358148   ครูเปิ้ล 094-6642431  
LarnYaMo Kindergarten School  39/2 Mu 5 Tumbon Phoklang  Amphur Muang Nakornratchasima 30000 Tel/Fax 044-358148  mobile 094-6642431 (teacher Ple)
อำนวยการสอนโดย คุณครูวาสนา  หรั่งเล็ก (คุณครูแจ๊ด)  / สร้างสรรค์เวปโดย คธา หรั่งเล็ก
Director by Teacher Vassana Ranglak (Kru Jazz) / Web creative by Khathar Ranglak
พิกัด GPS 14 55'06.8"N  102 05'23.6"E  แนวคิดในการบริหาร 
CSR
Corporate Social Responsibility


หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้น หมายถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน"  
"CSR คือการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างต่อเนื่องขององค์กรในการดำเนินธุรกิจโดยใช้พื้นฐานของจริยธรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปพร้อมๆ กับกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและคุณภาพชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม"
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
"CSR คือ แนวคิดที่องค์กรผสานความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายใต้พื้นฐานการกระทำความสมัครใจ"
The European Commission

"CSR คือการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับใกล้ (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว พนักงาน ชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่) และระดับไกล (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทางอ้อม เช่น คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป) ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข"
สถาบันไทยพัฒน์ของประเทศไทย

ปรัชญาปลายิ้ม
Fish Tales  แนวคิดในการบริหาร 
ปรัชญาปลายิ้ม ประกอบด้วยหลักการง่ายๆอยู่ 4 ข้อคือ
Play "การเล่น"  ทำให้การเรียนให้เป็นเสมือนการเล่น ทั้งครูและนักเรียนจะได้รู้สึกสนุก เมื่อสนุกก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ดี
Be there "การใส่ใจอยู่ตรงนั้น" หมายถึง การที่เราจะนึกถึงใครในลักษณะใดมองเขาอย่างไม่ตัดสิน  เราจะอยู่กับเขาโดยปราศจากคำวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบ   เริ่มต้นด้วยการที่เราได้ตัดสินใจว่าจะอยู่กับปัจจุบันทั้งตัวและหัวใจ ขอแค่เรารู้ตัว ตั้งใจและทำให้ได้เท่านั้น
Make their day  "สร้างสรรค์วันดี"  การให้ด้วยใจโดยไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดนอกจากทำให้ใครสักคนเกิดความรู้สึกดีๆกับชีวิตขึ้นมา
Choose your attitude  "เลือกทัศนคติ" เราทุกคนสามารถเลือกที่จะมีทัศนคติอย่างไรด้วยตัวเราเอง เราเป็นผู้เลือกที่จะมองในด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ หากเรามองในด้านบวกเราก็จะมีชีวิตที่น่าอภิรมย์ หากเราเลือกทัศนคติในแง่ลบ เราก็จะจมอยู่กับทัศนคติแบบนั้น